J-kullen

Föddes den 25 Juni 2010
3 tikar och 3 hanar


 

Working Beauty´s Jumping Joy
"Gizza"
dWorking Beauty´s Joyful Jewel
"Astrid"
Working Beauty´s Jealous Jade
"Tracey"
Working Beauty´s Just Jackpot
"Felix"
Working Beauty´s Jubilant Joker
"Texas"
Working Beauty´s Jolly Jumper
"Torres"


FI MVA/CH
Hedera´s Go For It "Reetu"
&
SE VCH
Working Beauty's Fantastic Flame "Häxa"FI MVA/CH Hederas Go For It "Reetu"
SE VCH Working Beauty´s Fantastic Flame "Häxa"

 

FI MVA/CH
Hedera´s
Go For It
Littleriver´s Lappland Hunter Can CH
Littleriver´s Delhaven Dancer
Littleriver´s Cinnamon
Hedera´s Mimosa Flower  Beinnbreagh´s Innes on Hedera
 Hedera´s Bell Flower
 SE VCH
Working Beauty's
 Fantastic Flame

MBIS BISS CAN CH AM CH
Kylador's Bustin Thru Th'Reeds
CGC ADC AGN AGI WC WCI JH CD JAM ROM
CA CH
Kylador's Jack Of All Trades
CA CH
Kylador's Karma Kamelia
SVCH SU(u)CH SLCH LP1
Working Beauty's Amorous Angel
SU(u)CH SLCH LP1 Hircum's Lorenzo
SLCH LP1 Aindow's Cassandra

Bilder från deras:

Första vecka  Andra vecka  Tredje vecka
Fjärde vecka
   Femte vecka
Sjätte vecka
  Sjunde vecka  Åttonde vecka